You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Additional information about cookies

We want to offer you an online experience as interactive as possible. For this purpose, we use cookies or similar techniques. It is important that you know what cookies our site uses and for what purpose. This will help protect your privacy while ensuring the ease of use of our website.

What are cookies?

Cookies are small text files that are stored on your device (computer or mobile device) when you visit certain websites.

Why are cookies used?

Cookies can be used for various purposes. First, cookies may be required to ensure the proper functioning of the website. For example, without cookies, it can be difficult for the website to remember that you are logged in or what products you have added to your shopping cart. These are called mandatory cookies.

Cookies can be used to analyze how a website is used, to count the number of visitors and to find out how the website can be improved. We do not associate website usage statistics and other reports with individuals. These cookies are called analytical cookies.

Third, we use social networking cookies to allow the integration of social networks on the website and to give you the opportunity to immediately appreciate or share a page or product on your favorite social service.

A fourth important reason we use cookies is to enable online advertising, which can be customized to show more relevant and interesting ads for you, both on and off our site. We do this through (targeted) advertising cookies.

For example, our site uses Google Analytics, a web analytics service provided by Google, Inc. ("Google") which contributes to the analysis of the use of the site. For this purpose, Google Analytics uses "cookies", which are text files placed on your computer.

The information generated by cookies about how the site is used - standard internet usage log information (including your IP address) and information about visitor behavior in an anonymous form - is transmitted to Google and stored by this, including on servers in the United States. Before being sent to Google, your IP address is anonymized.

In accordance with its "Privacy Shield" certification, Google states that it complies with the EU-US Privacy Shield Framework. Google may transfer information collected by Google Analytics to a third party where required to do so by law, or where such third party processes the information on Google's behalf.

Under the terms of use of Google Analytics, Google will not associate users' IP addresses with any other data held by Google.

HOW TO MANAGE OR DISABLE BROOKSER COOKIE MODULES

You can manage cookie preferences in the pop-up window of our site or in your browser settings.

Most browsers allow you to:

• see what cookies you have and delete them individually

• block third-party cookies

• block cookies from certain sites

• block the setting of all cookies

• delete all cookies when you close the browser

If you disable all (our) cookies in your browser settings, certain sections or functions of our websites may not work, as your browser may prevent us from setting cookies necessary for the operation of the site. Therefore, we recommend that you do not disable all cookies in your web browser.

In the list below you can find more information on how to disable cookies or how to manage cookie settings for the browser you are using:

• Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

• Firefox https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

• Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-GB/windows-vista/Block-or-allow-cookies

• Safari: http://help.apple.com/safari/mac/8.0/#/sfri11471

Introduction

Thank you for your interest in our company, products and / or services. When you enter into a relationship of any kind with us, you entrust us with your information.

Scopul acestei Politici de confidențialitate este să îți explice this date prelucrăm, de ce le prelucrăm și ce facem cu ele. Îți luăm în serios confidențialitatea și nu vindem niciodată list sau adrese de e-mail. Fiind pe deplin conștienți de faptul că informațiile personale îți aparțin, facem tot posibilul să le stocăm în siguranță și să le prelucrăm cu atenție. Nu oferim informații unor părți terțe fără a te informa. Aceste informații important sunt. Sperăm să le citești cu atenție.

Această notă te informează despre informațiile pe care le procesăm în legătură cu tine în relație cu organizația noastră. În colectarea acestor informații, noi acționăm în calitate de operator și, prin lege, suntem obligați să îți furnizăm informații despre noi, despre motivul și modul în care folosim datele tale și despre drepturile care dator ai tale asup.

Alte Servicii

Această Politică de confidențialitate nu acoperă aplicațiile și site-urile altor terți la care poți ajunge prin accesarea link-urilor de pe site-ul nostru. Acest lucru excedează controlului nostru. Te încurajăm să examinezi Politica de confidențialitate de pe orice site și / sau aplicație înainte de a furniza date personale.

Cine suntem noi?

FREYMOB DESIGN SRL, avand sediul social in Balc Voievod Street nr. 3 Ardud, Satu Mare. Romania, numar de inregistrare la Registrul Comertului J30 / 12/2015, CUI 33964215, este responsilă de prelucrarea datelor tale cu caracter personal pe care the direct colectăm of the tine sau din alte surse.

Potrivit legislației, compania noastră, este operator of date cu caracter personal. Pentru ca datele tale să fie prelucrate în siguranță, am depus toate eforturile să implementăm măsuri rezonabile pentru a proteja informațiile tale personale.

Cine are you?

Potrivit legislației, tu, persoana fizică beneficiară a serviciilor și / sau produsele noastre, reprezentantul ori persoana de contact a unei companii sau persoana aflată într-o relație de orice fel cu compania noastră, ești o „o persoan adă vicană” sau identificabilă. Pentru a fi complet transparenți în privința prelucrării de date și pentru a-ți permite să îți exerciți cu ușurință, în orice moment, drepturile, am implementat măsuri pentru a facilita comunicarea dintre noi, operator tuatul de date și v.

Angajamentul Nostru

Protecția informațiilor tale personale este foarte importantă pentru noi. De aceea, ne-am luat angajamentul să respectăm legislația europeană și națională privind protecția datelor cu caracter personal, în special Regulamentul (UE) 679/2016, cunoscut și sub denumirea de GDPR și următoarele principii:

• Legalitate, echitate și transparență

Prelucrăm datele tale legal și corect. Suntem întotdeauna transparenți în privința informațiilor pe care le utilizăm, iar tu ești informat corespunzător.

• Controlul îți aparține

În limitele legii, îți oferim posibilitatea de examina, modifica, șterge datele personale pe care le-ai împărtășit cu noi și de a-ți exercita celelalte drepturi.

• Integritatea datelor și limitarea scopului

Utilizăm datele numai în scopurile describes the momentul colectării sau în noi scopuri compatibile cu cele inițiale. În toate cazurile, scopurile noastre sunt compatibile cu legislația. Luăm măsuri rezonabile pentru a ne asigura că datele personale sunt corecte, complete și actualizate.

• Securitate

Am implementat măsuri rezonabile de securitate și criptare, astfel încât să îți protejăm cât mai bine informațiile. Cu toate acestea, reține faptul că niciun site web, nicio aplicație și nicio conexiune la internet nu este complet sigură.

Schimbări

Putem schimba această Politică de confidențialitate în orice moment. Toate actualizările și modificările prezentei Politici sunt valabile imediat după notificare, pe care o vom realiza prin afișare pe site și / sau notify pe e-mail.

Informațiile Tale

This fel de informații colectăm despre tine?

The purpose of this Privacy Policy is to explain to you what data we process, why we process it and what we do with it. We take your privacy seriously and never sell lists or email addresses. Being fully aware that your personal information belongs to you, we do our best to store it securely and process it carefully. We do not provide information to third parties without informing you. This information is important. We hope you read them carefully.

This note informs you about the information we process about you in relation to our organization. In collecting this information, we act as an operator and, by law, we are obliged to provide you with information about us, about the reason and how we use your data and about the rights you have over your data.

Other services

This Privacy Policy does not cover other third-party applications and sites that you may access by accessing the links on our site. This is beyond our control. We encourage you to review the Privacy Policy on any site and / or application before providing personal data.

Who are we?

FREYMOB DESIGN SRL, having its registered office in Balc Voievod Street no. 3 Ardud, Satu Mare. Romania, registration number at the Trade Register J30 / 12/2015, CUI 33964215, is responsible for the processing of your personal data that we collect directly from you or from other sources.

According to the legislation, our company is a personal data controller. In order for your data to be processed securely, we have made every effort to implement reasonable measures to protect your personal information. It is responsible for the processing of your personal data that we collect directly from you or from other sources.

Who are you?

According to the law, you, the individual beneficiary of our services and / or products, the representative or contact person of a company or the person in a relationship of any kind with our company, are a "target person", ie an identified individual or identifiable. In order to be completely transparent about data processing and to allow you to easily exercise your rights at any time, we have implemented measures to facilitate communication between us, the data controller and you, the data subject.

Our commitment

The protection of your personal information is very important to us. Therefore, we are committed to complying with European and national legislation on the protection of personal data, in particular Regulation (EU) 679/2016, also known as the GDPR and the following principles:

• Legality, fairness and transparency

We process your data legally and correctly. We are always transparent about the information we use, and you are properly informed.

• Control is yours

Within the limits of the law, we offer you the possibility to examine, modify, delete the personal data you have shared with us and to exercise your other rights.

• Data integrity and purpose limitation

We use the data only for the purposes described at the time of collection or for new purposes compatible with the original ones. In all cases, our purposes are compatible with the law. We take reasonable steps to ensure that our personal data is accurate, complete and up to date.

• Security

We have implemented reasonable security and encryption measures so that we can better protect your information. However, keep in mind that no website, no application, and no internet connection is completely secure.

change

We may change this Privacy Policy at any time. All updates and changes to this Policy are valid immediately upon notification, which we will make by posting on the site and / or email notification.

Your information

What kind of information do we collect about you?

When you browse our site, fill in the contact form, place an order, send us a request by e-mail or contact us for any other purpose and on any other communication channel, you will communicate the following personal data, which we collect them directly from you or from other sources, such as:

• Name and surname

• Email Address

• Phone number

• The company you represent

• Orders placed

• The position you have within the company

We may collect data through cookies or other similar technologies, such as:

• IP address

• Internet browser

• Location

• The web pages you access on our site

Your information

Why do we collect this information?

When you interact in any way with us, you may give us or receive information from other sources such as:

• In order to conclude or execute a contract between you and us;

• For placing orders;

• For account maintenance;

• To answer your questions and requests;

• For marketing purposes, but only if we have your prior consent;

• To provide and improve the services and products we offer;

• To diagnose or remedy technical problems;

• To defend ourselves against cyber attacks;

• To comply with the legislation;

• To establish or claim a right in court;

What is the legal basis for processing?

• You have given your consent for the processing of personal data

• Processing is required to conclude or perform a contract between you and us, such as a service contract or a sales contract.

• Processing is necessary to protect your vital interests or those of another individual

• Processing is necessary for the purpose of our legitimate interests or those of another party.

How long do we store the data?

We store personal data only for the period necessary to fulfill the purposes, but not more than 5 years from the termination of the contract or the last interaction with us.

After the end of the period, personal data will be destroyed or deleted from computer systems or transformed into anonymous data for use in scientific, historical or statistical research.

Please note that in certain expressly regulated situations, we store data for the period required by law.

How do we share your information with others?

We may disclose your data in compliance with applicable law to business partners or other third parties. We make constant efforts to ensure that these third parties have implemented adequate protection and security measures. We have contractual clauses with these third parties so that your data is protected. If the law requires us, we will inform you of the identity of these companies before transmission or within a reasonable time and we will ensure that any transfer is legitimate, based on your consent or other legal basis.

For example, we may provide your data to other companies, such as IT or telecommunications service providers, accounting, legal services and other third parties with whom we have a contractual relationship. These third parties are selected with special care so that your data is processed only for the purposes we indicate.

We may also share your data with business partners as a result of a joint effort to provide a product or service.

Although unlikely, we could sell the business or part of the business in the future, a situation that will include the transfer of your data.

We may transmit the data to other parties with your consent or according to your instructions.

We may also provide your personal information to the prosecutor's office, police, courts and other competent state bodies, based on and within the limits of legal provisions and as a result of express requests.

• For placing orders;

• For account maintenance;

• To answer your questions and requests;

• For marketing purposes, but only if we have your prior consent;

• To provide and improve the services and products we offer;

• To diagnose or remedy technical problems;

• To defend ourselves against cyber attacks;

• To comply with the legislation;

• To establish or claim a right in court;

What is the legal basis for processing?

• You have given your consent for the processing of personal data

• Processing is required to conclude or perform a contract between you and us, such as a service contract or a sales contract.

• Processing is necessary to protect your vital interests or those of another individual

• Processing is necessary for the purpose of our legitimate interests or those of another party.

How long do we store the data?

We store personal data only for the period necessary to fulfill the purposes, but not more than 5 years from the termination of the contract or the last interaction with us.

After the end of the period, personal data will be destroyed or deleted from computer systems or transformed into anonymous data for use in scientific, historical or statistical research.

Please note that in certain expressly regulated situations, we store data for the period required by law.

How do we share your information with others?

We may disclose your data in compliance with applicable law to business partners or other third parties. We make constant efforts to ensure that these third parties have implemented adequate protection and security measures. We have contractual clauses with these third parties so that your data is protected. If the law requires us, we will inform you of the identity of these companies before transmission or within a reasonable time and we will ensure that any transfer is legitimate, based on your consent or other legal basis.

For example, we may provide your data to other companies, such as IT or telecommunications service providers, accounting, legal services and other third parties with whom we have a contractual relationship. These third parties are selected with special care so that your data is processed only for the purposes we indicate.

We may also share your data with business partners as a result of a joint effort to provide a product or service.

Although unlikely, we could sell the business or part of the business in the future, a situation that will include the transfer of your data.

We may transmit the data to other parties with your consent or according to your instructions.

We may also provide your personal information to the prosecutor's office, police, courts and other competent state bodies, based on and within the limits of legal provisions and as a result of express requests.

We will ensure, within reasonable limits, that your data does not leave the European Economic Area, but to the extent that we transfer data to non-EEA countries, we will ensure, in all cases, that the transfers are legitimate, based on your consent. explicit or other legal basis.

What are your rights?

Your rights under the GDPR are as follows:

• The right to withdraw consent

• The right to be informed about the processing of your data

• The right to access data

• The right to rectify inaccurate or incomplete data

• The right to be erased ("the right to be forgotten")

• The right to restrict processing

• The right to transmit the data we have about you to another operator

• The right to object to data processing

• The right not to be subject to a decision based exclusively on automatic processing, including profiling

• The right to go to court

• The right to lodge a complaint with a Supervisory Authority

Please note that:

• You can withdraw your consent for direct marketing at any time by following the unsubscribe instructions in each email / sms or other email.

• If you want to exercise your rights, you can do so by sending a written request, signed and dated to the e-mail address: office@freymobdesign.ro

• The rights listed above are not absolute. There are exceptions, so each request received will be analyzed so that we can decide whether it is justified or not. To the extent that the request is substantiated, we will facilitate your exercise of your rights. If the request is unfounded, we will reject it, but we will inform you about the reasons for the refusal and about the rights to file a complaint with the Supervisory Authority and to go to court.

• We will try to respond to the request within 30 days. However, the deadline can be extended depending on various aspects, such as the complexity of the application, the large number of applications received or the inability to identify yourself in a timely manner.

• If, despite our best efforts, we are unable to identify you and you do not provide us with additional information in order to identify you, we are not required to comply with the request.

Questions, requests and exercise of rights

If you have questions or concerns regarding the processing of your information or you wish to exercise your legal rights or have any other concerns regarding privacy, you can write to us at the e-mail address office@freymobdesign.ro

Congratulations! You have reached the end! We're glad you took the time to find out how we protect your personal information.